TIỀN THUÊ NHÀ HÀNG THÁNG BẰNG TIỀN GÓP MUA CĂN HỘ ĐỨC LONG WESTERN PARK