BẢNG GIÁ NHÀ PHỐ DỰ ÁN THE PEGASUITE MẶT TIỀN TẠ QUANG BỬU